Job opportunities

Title Branch Status Deadline Vacancy number Download
Gjykata Themelore në Gjakovë shpallë konkurs (të brendshëm) Nr. 5 /2018 Basic Court Gjakova open 11/07/2018 2 n/a
KONKURS-(Ri shpallje) Nr.07.2018 Për angazhim të përkohshëm Supreme Court open 05/07/2018 1 n/a
Rrezultatet e Intervistës Gjykata Themelore në Prizren\Dega në Dragash Konkursi Nr. 01/2018 pozita dorzues Basic Court Prizren closed 02/07/2018 1 n/a
JOB ANNOUNCEMENT Assistant to the Resident Twinning Adviser Kosovo Judical Council open 13/07/2018 1 Application
Njoftim anulohet konkursi 07/2018 Dhoma e Posaqme e Gjykatës Supreme pozita Asistente Administrative Supreme Court closed 28/06/2018 1 Successful candidate
Rrezultatet e Intervistës Gjykata Themelore në Prizren Konkursi Nr. 01/2018 pozita Mirëmbajtëse Higjijene Basic Court Prizren closed 22/06/2018 1 n/a
Gjykata Themelore Mitrovicë shpall Konkurs Nr. 08/2018 Basic Court Mitrovicë/Mitrovica open 05/07/2018 2 n/a
Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës shpallë KONKURS Nr.07.2018 Për angazhim të përkohshëm Supreme Court open 19/06/2018 1 n/a
Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës shpall Konkurs Nr. 06/2018 Supreme Court open 22/06/2018 7 n/a
Gjykata e Apelit e Republikës së Kosovës shpall Konkurs Nr. 04/2018 Court of Appeals closed 19/06/2018 15 Successful candidate