Job opportunities

Title Branch Status Deadline Vacancy number Download
Gjykata Themelore në Pejë Shpall Konkurs Nr. 8/2018 Basic Court Pejë/Peč open 23/11/2018 3 n/a
Gjykata Themelore në Gjakovë shpall KONKURS Nr 8 2018 Basic Court Gjakova open 21/11/2018 1 n/a
GJYKATA THEMELORE GJILAN Shpall KONKURS Nr.2/2018 Basic Court Gjilan open 21/11/2018 9 n/a
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN Konkurs BRENDSHËM Nr.3/2018 Basic Court Gjilan open 13/11/2018 2 n/a
Anulimi i Konkursit 03/2018 Gjykata Themelore Gjakovë Basic Court Gjakova open 02/11/2018 n/a
Rrezultatet e intervistës Pozita Zyrtar Certifikues Gjykata Themelore Prizren Basic Court Prizren closed 02/11/2018 1 n/a
Njoftimi per anulimin e pozitës përkthyes Dhoma e Posaqme e Gjykatës Supreme Konkursi 09\2018 Supreme Court open 02/11/2018 n/a
Rrezultatet e intervistës pozita Zyrtar Ligjor Gjykata e Apelit Court of Appeals closed 30/10/2018 1 n/a
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë shpall Konkurs Nr. 10/2018 Kosovo Judical Council open 13/11/2018 3 n/a
Gjykata Themelore Mitrovicë shpall Konkurs Nr. 11 /2018 Basic Court Mitrovicë/Mitrovica open 13/11/2018 1 n/a