Job opportunities

Title Branch Status Deadline Vacancy number Download
Renditja përfundimtare kandidatëve Konkursi 01/2019 Gjykata Themelore Ferizaj Basic Court Ferizaj/Uroševac closed 18/03/2019 n/a
Renditja përfundimtare kandidatëve Konkursi 01/2019 Basic Court Pejë/Peč closed 14/03/2019 n/a
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë shpall:Konkurs Nr. 02/2019 Kosovo Judical Council open 28/03/2019 1 n/a
Gjykata Apelit Rrezultatet e Intervistës pozita Zyrtar i IT-së Court of Appeals closed 27/02/2019 n/a
Gjykata Themelore Prizren Dega Dragash Rrezultatet e Intervistës pozita Praktikant Branch Court Suharekë/Suva Reka closed 22/02/2019 n/a
Gjykata Themelore Prizren Dega Dragash Rrezultatet e Intervistës pozita Praktikant Branch Court Dragash/Dragaš closed 22/02/2019 Successful candidate
Gjykata Themelore Prizren Rrezultatet e Intervistës pozita Praktikant Basic Court Prizren closed 22/02/2019 n/a
Renditja Përfundimtare e Kandidatëve Gjykata Supreme Pozita Zyrtar për Përkthime Supreme Court closed 21/02/2019 n/a
Renditja Përfundimtare e Kandidatëve Gjykata Supreme Pozita Zyrtar Personelit Supreme Court closed 21/02/2019 Successful candidate
Renditja Përfundimtare e kandidatëve Gjykata Themelore Prishtinë Zyrtar për Përkthime – projekti me UNDP Basic Court Pristina closed 15/02/2019 n/a