Job opportunities

Title Branch Status Deadline Vacancy number Download
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Mitrovicë / Dega Vushtrri Branch Court Vushtrri/Vučitrn open 26/03/2018 3 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Mitrovicë Basic Court Mitrovicë/Mitrovica open 26/03/2018 10 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Gjakovë / Dega Rahovec Branch Court Rahovec open 26/03/2018 2 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Pejë / Dega Deçan Branch Court Deçan/Dečani open 26/03/2018 1 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Pejë / Dega Klinë Branch Court Klinë/Klina open 26/03/2018 2 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Pejë / Dega Istog Branch Court Istog/Istok open 26/03/2018 2 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Gjilan / Dega Novobërdë Branch Court Novobërdë/Novo Brdo open 26/03/2018 2 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Gjilan / Dega Kamenicë Branch Court Kamenicë/Kamenica open 26/03/2018 2 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Gjilan / Dega Viti Branch Court Court Viti/Vitina open 26/03/2018 2 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Ferizaj Basic Court Ferizaj/Uroševac open 26/03/2018 2 n/a