Job opportunities

Title Branch Status Deadline Vacancy number Download
Lista e kandidatëve për gjyqtarë sipas pikëve të fituara në provimin me shkrim dhe intervistën me gojë. Kosovo Judical Council closed 31/10/2018 37 n/a
Konkurs te brendshëm për gjyqtarë Gjykata Supreme Supreme Court open 31/10/2018 3 Application
Lista e kandidatëve/gjyqtarë të cilët i plotësojnë kushtet për pozitën gjyqtar në Gjykatën e Apelit, sipas konkursit të brendshëm i shpallur me 01.02.2018-14.02.2018 në web faqen zyrtare të KGJK-së Kosovo Judical Council closed 10/10/2018 n/a
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRES PER DEGEN ZUBIN POTOK Kosovo Judical Council open 17/09/2018 1 n/a
Lista përfundimtare (pas shqyrtimit të ankesave të kandidatëve) e të cilët do të vijojn me procedurat e vlerësimit të integritetit personal dhe aftësive profesionale Kosovo Judical Council closed 19/07/2018 n/a
Njoftohen të gjithë kandidatët e cekur në listen e bashkangjitur se testin me shkrim nga lëmia penale dhe civile Kosovo Judical Council closed 20/06/2018 n/a
Konkurs të brendshëm për gjyqtarë dhoma posaçme e gjykatës supreme Special Chamber open 22/06/2018 7 n/a
LISTA E KANDIDATËVE TË CILËT NUK E KANË KALUAR TESTIN KUALIFIKUES PËR GJYQTAR, TË MBAJTUR ME DATËN 26 MAJ 2018. Kosovo Judical Council closed 27/05/2018 Successful candidate
LISTA E KANDIDATËVE TË CILË E KANË KALUAR TESTIN KUALIFIKUES PËR GJYQTAR, TË MBAJTUR ME DATËN 26 MAJ 2018. Kosovo Judical Council closed 27/05/2018 Successful candidate
Njoftohen të gjithë kandidatët e cekur në listën e bashkangjitur se kanë plotësuar kushtet themelore për t’iu nënshtruar testit kualifikues për Gjyqtar. Kosovo Judical Council closed 16/05/2018 n/a