• Year 2018

  • 01/03/2018
   • Decisions of 199 KJC meeting
  • 15/02/2018
   • Decisions of 198 KJC meeting
  • 19/01/2018
   • Decisions of 197 KJC meeting
  • 17/01/2018
   • Vendim KGJK 369/17- Lista e gjyqtareve me mandat të përhershëm të që do ti nënshtrohen vlerësimit të performancës sipas metodës Random