• Year 2017

    • Acts Affecting
      Udhëzimi administrativ nr. 01/2017 për unifikimin e taksave gjyqësore

    • Affected by the acts
      UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR.02/2017 PËR NDRYSHIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 01/2017 PËR UNIFIKIMIN E TAKSAVE GJYQËSORE