• Viti 2018

    • 06/08/2018 GJ.A – Su.A 221/18
      • Mendim Juridik - Dispozitat per kundervajtje dhe Kodi Penal
    • 21/02/2018 Botimi 1
      • Udhëzuesi për Politikën Ndëshkimore në Kosovë