• Viti 2019

    • 22/03/2019 GJ.A – Su.A 111/2019
      • Udhëzim - lidhur me evidencën e masave dhe denimeve te shqiptuara ndaj te miturit
    • 18/03/2019 GJ.A – Su.A 101/2019
      • Mendim Juridik - llogaritja e afatit të parashkrimit të ekzekutimit të dënimit, në rastin e shqiptimit të dënimit kumulativ, me burg dhe me gjobë, për të njëjtën vepër penale