Lista e vendimeve Të gjitha gjykatat
Numri i rastit Data Gjykatesi
PKR-nr. 120/2012 19/06/2012 Afrim Shala Shkarko
C-nr. 504/2010 16/07/2013 Berat Spahiu Shkarko
C-nr. 82/2013 07/09/2013 Burim Shala Shkarko
P-nr. 573/2011 31/03/2014 Valbonë Dërvodeli Shkarko
PKR-nr. 610/2013 14/04/2014 Afrim Shala Shkarko