Anulohet konkursi për Këshiltarë Profesional
14/11/2017

Bazuar në nenin 32, paragrafi 2  të  Rregullores Nr. 02/2010, Për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil,ANULOHET, procedura e rekrutimit sipas konkursit të jashtëm  nr.13/2017, i shpallur  në Gjykatën e Apelit të Kosovës, me dt. 11.10.2017, për pozitën, Këshilltar Profesional, si dhe të gjitha veprimet që rrjedhin nga kjo procedur e rekrutmit.