Veretetohet aktgjykimi lirues për të akuzuarin F.L.
15/11/2018
Prishtinë, 14.11.2018 – Gjykata e Apelit e Kosovës, e ka refuzuar si të pa bazuar ankesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë, të datës 09.03.2018.

Me anë të këtij aktgjykimi, F.L. është liruar nga akuza për veprën penale krimi i luftës kundër popullsisë civile, nga neni 142 lidhur me nenin 30 të LPJ, gjegjësisht krimet e luftës për shkelje të rëndë të nenit 3 të përbashkët me Konventat e Gjenevës, nga neni 120 par.1 dhe par.2 nën par1. lidhur me nenin 129 par.1 nën par.1 dhe 2 të KPK, për shkak se nuk është provuar se ka kryer vepër penale.

Gjykata e Apelit konstaton se aktgjykimi i shkalles se parë nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, dhe se në mënyrë të drejtë dhe të