Njoftim për kandidatin për pozitën Zyrtar i Shpenzimeve
26/04/2017
Ju njoftojmë se në konkursin e shpallur nga Gjykata Themelore në Ferizaj Nr. 01/2017, datë 28.03.2017 për pozitën Zyrtar i Shpenzimeve në Gjykatën Themelore në Ferizaj për 1 (një) pozitë, kanë aplikuar gjithsejtë dymbëdhjetë (12) kandidatë.

Nga Komisioni Përzgjedhës, konform kritereve të përcaktuara janë përzgjedhur shtatë (7) kandidatë për listën e ngushtë. Testit me shkrim me datë 24.04.2017, ju kanë nënshtruar të gjithë kandidatët dhe prej tyre e kanë kaluar pesë (5). Intervista me gojë është mbajtur me  24.04.2017 dhe në intervistë kanë marrë pjesë psë (5) kandidatë.

KPSHC, konform Ligjit nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe RRegullores nr.02/2010 për procedurat e Rekrutimit në Sherbimin Civilj, ju njoftojmë se kandididati i  përzgjedhur në pozitën e lartë cekur është: 

 

  1. Blerina Sopa Lubishtani _____________________________________384.5 pikë.

 

Me respekt,

/Njoftim per kandidatin e perzgjedhur per poziten Zyrtar i Shpenzimeve