Bashkepunimi institucional

  • Bashkëpunimi me Fakultetin Juridik, realizohet duke iu ofruar studentëve të drejtësisë, mundësinë që të bëjnë praktikë në këtë gjykatë. Një gjë e tillë bëhet përmes Qendres se Karrierës, se këtij fakulteti. Po ashtu, studentet në fjalë kanë mundësi të realizojë edhe praktiken 1 vjeçare, të nevojshme për Provimin e Juridikatures, duke iu nështruar konkursit të cilin e hap KGJK. Gjykata e Apelit, mbetet e hapur, dhe u ofron të gjithë studentëve qasje të lehtë në të gjitha informatat, që ju duhen për përgaditjen e punimeve shkencore.