• Viti 2018

  • Raporti statistikor i gjyqtarëve të Departamentit për Krime të Rënda për vitin 2018
  • Raporti statistikor i gjyqtarëve të Divizionit Penal për vitin 2018
  • Raporti statistikor i gjyqtarëve të Divizionit Civil për vitin 2018
  • Raporti statistikor i gjyqtarëve të Departamentit për të Mitur dhe Masat e Përkohshne në Divizionin Civil për vitin 2018
  • Raporti statistikor i gjyqtarëve të Divizionit për Kundërvajtje për vitin 2018
  • Raporti statistikor i gjyqtarëve në procedurën paraprake për vitin 2018
  • Raporti statistikor i kryetarit të gjykatës për vitin 2018