• Viti 2018

  • Paushallet dhe shpenzimet gjyqësore nëntëmujori 2018
 • Viti 2017

  • Paushallet dhe shpenzimet gjyqësore gjashtëmujori i I-rë 2017
  • Paushallet dhe shpenzimet gjyqësore nëntëmujori i vitit 2017
 • Viti 2016

  • Paushallet dhe shpenzimet gjyqësore për tremujorin e I-rë 2016
  • Paushallet dhe shpenzimet gjyqësore për gjashtëmujorin e I-rë 2016
  • Paushallet dhe shpenzimet gjyqësore për vitin 2016
 • Viti 2015

  • Raporti i shpenzimeve për gjashtëmujorin e I - 2015 - Gjykata Themelore ne Ferizaj
  • Paushallet dhe shpenzimet gjyqësore 2015