• Viti 2018

  • 17/01/2018
   • Vendim KGJK 369/17- Lista e gjyqtarve me mandat të përhershëm të që do ti nënshtrohen vlerësimit të performancës sipas metodës Random
  • 05/01/2018
   • Vendimet e Mbledhjes së 194/1 të KGJK-së
  • 05/01/2018
   • Vendimet e Mbledhjes së 194/2 të KGJK-së