Rendi i ditës për mbledhjën e 175 të KGJK-së
14/03/2017
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 175 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 15 mars 2017 (e merkur)nga ora 14:00 në objektin e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.