Rendi i ditës për mbledhjën e 177 të KGJK-së
18/04/2017
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 177–të e Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 18 prill 2017 (e martë)nga ora 13:00 në objektin e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.