Rendi i ditës për mbledhjën e 185 të KGJK-së
28/07/2017
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të KosovëS thirret mbledhjen e 185 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 31 korrik 2017 (e hënë) nga ora 10:00 në objektin e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.