Rendi i ditës për mbledhjën e 187 të KGJK-së
08/08/2017
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Th ë rr a s Mbledhjen e 187 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 09 gusht 2017 (e mërkure) nga ora 14:00 në objektin e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.