Rendi i ditës për mbledhjën e 196 të KGJK-së
27/12/2017
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 196 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 27 dhjetor 2017 (e mërkure) nga ora 14:00 në objektin e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Për mbledhje propozoj këtë: