Rendi i ditës për mbledhjën KGJK - KPK
31/01/2018
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thirret mbledhja e përbashkët të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datën 1shkurt 2018 (e enjte ) nga ora 13:30, në objektin e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.