Rendi i ditës për mbledhjën e 204 të KGJK-së
30/05/2018
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 204–të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 30 maj 2018 (e mërkure) nga ora 13:30, në Sallën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës.