Rendi i ditës për mbledhjën KGJK - KPK
21/01/2019
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës ftohet mbledhja e përbashkët e Këshillit Gjyqësor të Kosovë dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës më 24 janar 2019 ora 14:30, në Sallën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës.