Rendi i ditës për bledhjën e 214 të KGJK-së
21/02/2019
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Th ë rr a s Mbledhjen e 214–të, të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datën 21 shkurt 2019 (E Enjte) nga ora 13:00, në sallën e takimeve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës