─ćerim Fazliji
Anëtar i KGJK-së

─ćerim Fazliji është gjyqtar i Kolegjit Specializuar I në Dhomen e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës.Diplomoi  në Fakultetin Juridik, Univerziteti i Sarajevës, Republika e Bosnës dhe Hercegovinës. Në Gjykatën Komunale në Prizren, ushtrojë funksionin e Gjyqtarit për 13 vite, në lëndët kontestimore (civile) Në Qershor 2012, u emërua Gjyqtar i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Republikes së Kosoves.