Rrezultatet e testit kualifikues për gjyqtar
27/05/2018
KOMISIONI PËR REKRUTIMIN, PROVIMIN, EMËRIMIN DHE RIEMËRIMIN E GJYQTARËVE