REAGIM
30/01/2019
Shoqata e Gjykatësve të Kosovës, edhe një here shpreh pakënaqësinë, në lidhje me lartësinë e koeficientit të përcaktuar me Projektligjin për Paga në Sektorin Publik, sa i përket lartësisë së koeficientit për pagat e gjyqëtarëve, kërkojmë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës , Qeveria e Kosovës, Kuvendi i Kosovës dhe Ministria e Drejtësisë, që ti ndërmarrin të gjitha veprimet për rregullimin e koeficientit për pagat e gjyqtarëve.

Më Projektligjin për Pagat në Sektorin Publik, janë caktuar koeficientet edhe për gjyqtarët, por koeficienti i caktuar për gjyqtarë është në kundërshtim me Ligjin pë Gjykatat Nr.06/L-054, përkatësisht me nenin 35 par 2 të këtijë ligji është paraparë se paga e një gjyqtari nuk do të zvogëlohet gjatë mandatit në të cilin gjyqtari është emëruar, përveç sanksionimit disiplinor të vendosur nën autoritetin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Po ashtu ulja e pages është në kundërshtim me Kartën Evropiane mbi Statutin për Gjyqtar neni 6.

Më këtë reagim njoftohet: Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Qeveria e Kosovës si hartuese e projektligjit, Kuvendi i Kosovës dhe Ministria e Drejtësisë si organe vendimmarrëse për këtë çështje.

 

Kryetari i SHGJK-së:

z. Riza Livoreka