Njoftim për publik
11/03/2016
Anulohet Konkursit nr. 12/2016 (konkurs i Brendshëm) shpallur me date 29 janar 2016 për pozitën; Koordinator i Njësisë për Evidencë Penale, bazuar në zbatim të nenit 27 paragrafi 1 dhe 4, të Ligjit nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, të nenit 9 paragrafi 1 nënparagrafi 1.2 dhe neni 5 paragrafi 3 i Rregullores nr. 21/2012 për Avancimin në Karrierë të Nëpunësve Civil.