Lista e kandidatëve dhe rezultatet e arritura në provimin për gjyqtarë në testin me shkrim dhe intervistën me gojë.
07/06/2017
Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Komisioni për Rekrutim duke u bazuar në rregulloren Nr.05/2016 njofton kandidatët konkurent për pozitën e gjyqtarit dhe publikon listën me emër e mbiemër dhe numrin e pikëve të fituara në këtë proces.