Konferenca e shtatë e Gjyqësorit të Kosovës (14)
Inaugurimi i Qendrës se re të të dhënave të sistemit gjyqësor dhe prokurorial (14)
Ceronomia e hapjes së qendrës së re të të dhënave të sistemit gjyqësor dhe prokurorial
Konferenca e pestë e Gjyqësorit të Kosovës (8)
Foto nga takimi i konferencës së pestë të gjyqësorit të Kosovës