• Viti 2019

  • Raporti vjetor statistikor për vitin 2018 mbi punën e gjykatave
   Shkarko  
 • Viti 2018

  • Raporti vjetor statistikor për vitin 2017 mbi punën e gjykatave
   Shkarko  
  • Raporti Vjetor 2017 i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
   Shkarko  
  • Raporti statistikor i tremujorit të (parë) 2018 mbi punën e gjykatave
   Shkarko  
  • Raporti statistikor i tremujorit të (dytë) 2018 mbi punën e gjykatave
   Shkarko  
  • Raporti Statistikor i nëntëmujorit 2018 mbi punën e gjykatave
   Shkarko  
 • Viti 2017

  • Raporti Vjetor 2017 i Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës
   Shkarko  
  • Raporti statistikor i tremujorit të (parë) 2017 mbi punën e gjykatave
   Shkarko  
  • Raporti Vjetor 2016 i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
   Shkarko  
  • Raporti statistikor i gjashtëmujori të (parë) 2017 mbi punën e gjykatave
   Shkarko  
  • Raporti Statistikor i nëntëmujorit 2017 mbi punën e gjykatave
   Shkarko  
 • Viti 2016

  • Raporti Statistikor i nëntëmujorit 2016 mbi punën e gjykatave
   Shkarko  
  • Kohëzgjatja e proceseve gjyqësore të Përmbarimit të Hipotekave, Falimentimit, dhe Rasteve të Tatimit 2015
   Shkarko  
  • Raporti statistikor i tremujorit të (parë) 2016 mbi punën e gjykatave
   Shkarko  
  • Raporti statistikor i gjashtëmujori të (parë) 2016 mbi punën e gjykatave
   Shkarko  
  • RAPORTI STATISTIKOR I GJYKATAVE VITI 2016
   Shkarko  
 • Viti 2015

  • Raporti Vjetor i Këshillit Gjyqësor të Kosovës 2015
   Shkarko  
  • Raporti statistikor i gjashtëmujorit të i(parë) 2015 mbi punën e gjykatave
   Shkarko  
  • Raporti vjetor 2014 paneli për lirim me kusht
   Shkarko  
  • RAPORTI STATISTIKOR I NËNTËMUJORIT 2015 MBI PUNËN E GJYKATAVE
   Shkarko  
  • Raporti i përgjithëshëm statistikor 2015 mbi punën e gjykatave
   Shkarko  
 • Viti 2014

  • Raporti Vjetor 2014 i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
   Shkarko  
  • Raporti statistikor i gjashtëmujorit të i(parë) 2014 mbi punën e gjykatave
   Shkarko  
  • Raporti vjetor i Këshillit Gjyqësor të Kosovës 2013
   Shkarko  
  • Raport vlerësimi për përputhshmërinë me standardet ndërkombëtare në fushën e Luftës Kundër Korrupsionit (KK)
   Shkarko  
  • Raport vlerësimi mbi pajtueshmërinë me standardet ndërkombëtare në fushën e luftimit të pastrimit të parave dhe luftimit të financimit të terrorizmit (lpp/lft)
   Shkarko