• Viti 2015

    • Strategjia e Komunikimit 2014-2019
    • KONKLUZIONET E PUNËTORIVE REGJIONALE MBI IMPLEMENTIMIN E KODIT TË PROCEDURËS PENALE.
  • Viti 2014

  • Viti 2013

    • Strategjia Shtetërore për Reduktimin e Lëndëve të Grumbulluara dhe të Pazgjidhura
  • Viti 2012