• Viti 2017

  • Konkluzionet e përbashkëta nga takimi i Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit (BPBSL)
 • Viti 2015

  • KONKLUZIONET E PUNËTORIVE REGJIONALE MBI IMPLEMENTIMIN E KODIT TË PROCEDURËS PENALE.
  • Strategjia e Komunikimit 2014-2019
 • Viti 2014

 • Viti 2013

  • Strategjia Shtetërore për Reduktimin e Lëndëve të Grumbulluara dhe të Pazgjidhura
 • Viti 2012