• Viti 2011

    • Rishikimi i procesit të ekzekutimit të dënimit me burgim dhe dënimit me gjobë te lëndët e pa ekzekutuara dhe të parashkruara/pezulluara