• Viti 2019

    • Ndryshon / Plotëson / Shfuqizon
      Rregullore 11/2016 për Vlersimin e Performancës së Gjyqtarëve