• Viti 2019

    • Ndryshon / Plotëson / Shfuqizon
      Kodi Penal i Republikës së Kosovës