• Viti 2015

    • Ndryshohet / Plotësohet / Shfuqizohet nga
      Rregullore Nr. 16/2016 për ndrysidmin dhe plotësimin e rregullorës Nr.16/1015 për emërimin e interpretëve përkthyesve gjyqësorë