• Viti 2016

  • Ndryshon / Plotëson / Shfuqizon
   RREGULLORE NR.14/2016 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES (09/2016) PËR PROCEDURAT E ZGJEDHJES, EMËRIMIT, VLERËSIMIT, PEZULLIMIT DHE SHKARKIMIT TË KRYETARËVE TË GJYKATAV EDHE GJYQTARËVE MBIKËQYRËS

  • Ndryshon / Plotëson / Shfuqizon
   RREGULLORE NR.16/2015 PËR EMËRIMIN E INTERPRETËVE DHE PËRKTHYESVE GJYQËSORË

  • Ndryshon / Plotëson / Shfuqizon
   RREGULLORE 09/2016 PËR PROCEDURAT E ZGJEDHJES, EMËRIMIT, VLERËSIMIT, PEZULLIMIT DHE SHKARKIMIT TË KRYETARËVE TË GJYKATAVE DHE GJYQTARËVE MBIKËQYRËS

   Ndryshohet / Plotësohet / Shfuqizohet nga
   Rregullore Nr.17/2016 për ndryshimin e rregullores (Nr.14/2016) për ndryshimin dhe plotësimin e rregullorës (0912016) për procedurat e zgjedhjes, emërimit, vlerësimit, pezulllmlt dhe shkarkimit të kryetarëve të gjykatave dhe gjyqtarëve mbikëqyrës

   RREGULLORE NR. 05/2017 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORËS(14/2016) PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORËS(09/2017) PËR PROCEDURAT E ZGJEDHJES,EMËRIMIT, VLERËSIMIT, PEZULLIMIT DHE SHKARKIMI TË KRYETARËVE TË GJYKATAVE DHE GJYQTARËVE MBIKËQYRËS

  • Ndryshon / Plotëson / Shfuqizon
   RREGULLORE (05/2016) PËR REKRUTIMIN,PROVIMIN, EMËRIMIN DHE RIEMËRIMIN E GJYQTARËVE

  • Ndryshon / Plotëson / Shfuqizon
   RREGULLORE (05/2016) PËR REKRUTIMIN,PROVIMIN, EMËRIMIN DHE RIEMËRIMIN E GJYQTARËVE

  • Ndryshohet / Plotësohet / Shfuqizohet nga
   RREGULLORE (NR. 02/2017) PËR NDRYSHIMIN DHE PLËTSIMIN E RREGULLORËS(11/2016) PËR VLERËSIMIN E PERFORMANCËS SË GJYQTARËVE

  • Ndryshohet / Plotësohet / Shfuqizohet nga
   RREGULLORE NR.14/2016 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES (09/2016) PËR PROCEDURAT E ZGJEDHJES, EMËRIMIT, VLERËSIMIT, PEZULLIMIT DHE SHKARKIMIT TË KRYETARËVE TË GJYKATAV EDHE GJYQTARËVE MBIKËQYRËS

  • Ndryshohet / Plotësohet / Shfuqizohet nga
   Rregullore 12/2016 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores(05/2016) pë rekrutimin,Provimin, emërimin dhe riemërimin e gjyqtarëve

   RREGULLORE(13/2016) PER NDRYSHIMIN E RREGULLORS (05/2016)PER REKRUTIMIN,PROVIMIN, EMERIMIN DHE RIEMERIMIN E GJYQTAREVE

  • Ndryshon / Plotëson / Shfuqizon
   RREGULLORE NR.01/2014 PËR PROCEDUREN E NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARVE