• Viti 2017

    • Ndryshon / Plotëson / Shfuqizon
      RREGULLORE NR.14/2016 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES (09/2016) PËR PROCEDURAT E ZGJEDHJES, EMËRIMIT, VLERËSIMIT, PEZULLIMIT DHE SHKARKIMIT TË KRYETARËVE TË GJYKATAV EDHE GJYQTARËVE MBIKËQYRËS

    • Ndryshon / Plotëson / Shfuqizon
      Rregullore 11/2016 për Vlersimin e Performancës së Gjyqtarëve