• Viti 2017

    • Ndryshon / Plotëson / Shfuqizon
      Udhëzimi administrativ nr. 01/2017 për unifikimin e taksave gjyqësore

    • Ndryshohet / Plotësohet / Shfuqizohet nga
      UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR.02/2017 PËR NDRYSHIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 01/2017 PËR UNIFIKIMIN E TAKSAVE GJYQËSORE