• Viti 2016

    • Ndryshon / Plotëson / Shfuqizon
      UDHËZIMIN ADMINISTRATIV NR. 2008/02 PËR UNIFIKIMIN E TAKSAVE GJYQËSORE

    • Ndryshon / Plotëson / Shfuqizon
      UDHEZIM ADMINISTRATIV NR.03/2015 PËR CAKTIMIN E SHPENZIMEVE TË REPREZENTACIONIT