Presuda vrhovnog suda na žalbe Dreničke grupe
25/07/2017
Sudsko veće Vrhovnog suda Kosova sa većinom sudija iz EULEX-a u njegovom sastavu, odlučilo je 10. maja 2017. godine da su tri žalbe koje su podneli Sulejman Seljimi, Sami Ljuštaku i Jahir Demaku prihvatljive. Stoga je Vrhovni sud svojim presudama od 10. maja 2017. i 3. jula 2017. godine proglasio zahtev za zaštitu zakonitosti, koji je podneo advokat odbrane Sulejmana Seljimija protiv iste odluke Apelacionog suda nedozvoljenim, zbog toga što gore pomenuta odluka Apelacionog suda nije pravosnažna sve dok se ne donese presuda na žalbe trećeg stepena (zahtevi za zaštitu zakonitosti su dozvoljeni samo protiv pravosnažnih odluka) .

Što se tiče žalbi trećeg stepena, veće je Samija Ljuštakua oslobodilo svih tačaka optužnice; to je bio razlog zbog kojeg je mera pritvora izrečena protiv njega ukinuta pre nekoliko nedelja. Osuđujuća presuda izrečena Sulejmanu Seljimiju izmenjena je zbog toga što je on oslobođen optužbi za tačku IX koja se odnosi na komandnu odgovornost nad pritvornim centrom u Likovcu. Međutim, osuđujuća presuda apelacionog suda u vezi sa tačkom IV (prebijanje nepoznatog muškarca iz okoline Šipolja) potvrđena je za Sulejmana Seljimija i Jahira Demakua. Shodno tome, izmenjena kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) godina izrečena je i Sulejmanu Seljimiju, a potvrđena je i prethodna osuda okrivljenog Jahira Demakua na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

Veće nije našlo dovoljno dokaza kojima bi se dokazala vanrazumna sumnja o komandnoj odgovornosti Samija Ljuštakua i Sulejmana Seljimija nad pritvornim centrom u Likovcu.