Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
Kancelarija disciplinskog tužioca (KDT), raspisuj KONKURS Sudski savet Kosova closed 01/03/2018 3 n/a
Osnovni Sud u Peći Objavljuje KONKURS Br.01/2018 Osnovni Sud Peč closed 22/02/2018 45 n/a
Osnovni Sud u Uroševcu Objavljuje:Konkurs Br.01/2018 Osnovni Sud Uroševac closed 21/02/2018 15 n/a
Vrhovni sud Kosova objavljuje:Konkurs Br.01/2018 Vrhovni Sud open 20/02/2018 1 Konkursi
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Prishtinë Zyrtar Ligjor - UNDP Osnovni Sud Pristina closed 25/01/2018 2 n/a
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Prishtinë Zyrtar Ligjor – Projekti i GIZ-it Osnovni Sud Pristina closed 25/01/2018 1 n/a
OSNOVNI SUD U GNJILANU raspisuje:Konkurs Sporazum o Posebnim Uslugama Br. 01/2018 Osnovni Sud Gnjilane closed 25/01/2018 1 Uspešni kandidat
OPSNOVNI SUD U MITROVICU raspisuje:Konkurs Br. 02/2018 Osnovni Sud Mitrovica open 23/01/2018 4 Konkursi
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë shpall: Konkurs Marrëveshje për Shërbime të Veçanta Sudski savet Kosova open 19/01/2018 7 n/a
Sekretarijat Sudskog Saveta Kosova raspisuje:KONKURS Br. 01/2018 Sudski savet Kosova open 31/01/2018 5 Konkursi