Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
REZULTATET E TESTIT ME SHKRIM PËR POZITËN ZYRTAR I LARTË PËR BASHKEPUNIM PROFESIONAL Osnovni Sud Pristina closed 28/06/2017 n/a
Osnovni Sud u Djakovica Objavljuje Konkurs Br.04/2017 Osnovni Sud Djakovica open 12/07/2017 2 Konkursi
SHPALLJE GJYKATËN THEMELORE NË PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË Ogranak Sud Suvareka open 30/06/2017 1 n/a
Sekretarijat Sudskog Saveta Kosova u Prištini raspisuje:Konukurs Br. 05/2017 Sudski savet Kosova open 12/07/2017 1 Konkursi
Osnovnom Sudu u Gnjilanu – Ogranak u Novom Brdu Konkurs Br.1/2017 Ogranak Sud Novobrdo open 05/07/2017 5 Konkursi
Rezultatet e testit me shkrim Konkursi 01/2017 GJTH Prishtinë Osnovni Sud Pristina closed 23/06/2017 4 n/a
APELACIONI SUD KOSOVA, raspisuje:Konkurs Br.12/2017 Apelacioni Sud open 23/06/2017 5 Konkursi
Osnovni Sud u Peći Oglašava KONKURS Br.2/2017 Ogranak Sud Istok open 12/06/2017 1 Konkursi
SHPALLJE Për Plotësimin e Pozitave të Lira në Bazë të Marrëveshjes për Shërbime të Veçanta Osnovni Sud Pristina open 03/06/2017 5 n/a
Objavljuje Konkurs Položaj:Direktor Sekretarijata SSK-a Sudski savet Kosova open 10/06/2017 1 Konkursi