Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Pozita Zyrtar ligjor Gjykata Themelore Prishtinë Osnovni Sud Pristina closed 14/09/2018 16 Uspešni kandidat
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Prishtinë Pozita Zyrtar për Operativë dhe Siguri Osnovni Sud Pristina closed 08/09/2018 Uspešni kandidat
Gjykata Themelore në Prishtinë Lista e kandidatëve të cilet kanë kaluar testin me shkrim pozita Zyrtar Ligjor Osnovni Sud Pristina closed 07/09/2018 Uspešni kandidat
Renditja përfundimtare e kandidatëve Gjykata Themelore në Prishtinë Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional Osnovni Sud Pristina closed 01/09/2018 24 Uspešni kandidat
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Prishtinë Titulli i pozitës Projekti GIZ - Bashkëpuntor Profesional\Projekti GIZ Osnovni Sud Pristina closed 24/08/2018 5 Uspešni kandidat
Lista e kandidatëve të cilët e kanë kaluar testin me shkrim për pozitën Zyrtar I lartë për bashkëpunim profesional në GJTH Prishtinë Osnovni Sud Pristina closed 22/08/2018 Uspešni kandidat
Lista e kandidatëve të cilët e kanë kaluar testin me shkrim për pozitën Zyrtar për Operativë dhe siguri në GJTH Prishtinë Osnovni Sud Pristina closed 22/08/2018 Uspešni kandidat
ZAVRSNI RADOSLED KANDIDATA Osnovni Sud Prishtina Naziv radnog mesta: Zyrtar për Arhivë Osnovni Sud Pristina closed 23/07/2018 6 Uspešni kandidat
NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E AFATIT TË APLIKIMIT NË KONKURSIN NR. 3/2018 Gjykata Themelore Prishtinë Osnovni Sud Pristina open 26/07/2018 41 Konkursi
Osnovni Sud u Prištini_Konkurs_Viši Službenik za Profesionalnu Saradnju_Pravni Službenik_Službenik za Operativu i Bezebdnost Osnovni Sud Pristina open 19/07/2018 Konkursi