Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
INTERNI KONKURS ZA SUDIJE Osnovni sud Priština / Ogranak Gllogoc Ogranak Sud Gllogovac open 26/03/2018 1 Konkursi
INTERNI KONKURS ZA SUDIJE Osnovni sud Priština / Ogranak Lipjan Ogranak Sud Lipljan open 26/03/2018 2 Konkursi
INTERNI KONKURS ZA SUDIJE Osnovni sud Priština / Ogranak Podujevo Ogranak Sud Podujeva open 26/03/2018 3 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Osnovni Sud Pristina open 08/06/2017 5 n/a
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRËS PËR DEGËN GLLOGOC Ogranak Sud Gllogovac open 10/05/2017 1 n/a
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRËS PËR DEGËN PODUJEVË Ogranak Sud Podujeva open 10/05/2017 1 n/a
KONKURS PËR KRYETAR TË GJYKATËS THEMELORE NË PRISHTINË Osnovni Sud Pristina closed 19/11/2016 1 n/a
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKËQYRËS PËR DEGËN LIPJAN Ogranak Sud Lipljan open 19/11/2016 1 n/a
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKËQYRËS PËR DEGËN GRAQANICË Ogranak Sud Gračanica open 19/11/2016 1 n/a