Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
PRODUŽENJU ROKA KONKURSA ZA PREDSEDNIKA OSNOVNOG SUDA MITROVICE ZA SEDAM (7) DANA Osnovni Sud Mitrovica open 25/10/2017 1 Konkursi
KONKURS ZA PREDSEDNIKA OSNOVNOG SUDA MITROVICE Osnovni Sud Mitrovica open 18/10/2017 1 Konkursi
Spisak sa imenima kandidata ili sudija koji ispunjavaju uslove za položaj sudije u Apelacionom sudu, prema internom konkursu raspisanom 04.07.2017-19.07.2017 Apelacioni Sud closed 01/10/2017 5 Uspešni kandidat
Lista me emrat e kandidatëve /gjyqtarë të cilët i plotësojnë kushtet për pozitën gjyqtar në Gjykatën Supreme, sipas konkursit të brendshëm i shpallur me 25.05.2017-08.06.2017 Vrhovni Sud closed 27/09/2017 5 n/a
UNUTRAŠNJI KONKURS ZA SUDIJE - APELACIONI SUD Apelacioni Sud open 19/07/2017 5 Konkursi
Lista përfundimtare e kandidateve për gjyqtarë në Gjykatat Themelore në Kosovë Sudski savet Kosova closed 03/07/2017 n/a
Lista e kandidateve dhe rezultatet e arritura në provimin për gjyqtarë ne testin me shkrim dhe intervistën me goje. Sudski savet Kosova closed 06/06/2017 61 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Osnovni Sud Djakovica open 08/06/2017 5 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Osnovni Sud Uroševac open 08/06/2017 5 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Osnovni Sud Mitrovica open 08/06/2017 5 n/a