Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
Lista e kandidateve dhe rezultatet e arritura në provimin për gjyqtarë ne testin me shkrim dhe intervistën me goje. Sudski savet Kosova closed 06/06/2017 61 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Osnovni Sud Djakovica open 08/06/2017 5 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Osnovni Sud Uroševac open 08/06/2017 5 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Osnovni Sud Mitrovica open 08/06/2017 5 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Osnovni Sud Gnjilane open 08/06/2017 5 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Osnovni Sud Prizren open 08/06/2017 5 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Osnovni Sud Peč open 08/06/2017 5 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Osnovni Sud Pristina open 08/06/2017 5 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Apelacioni Sud open 08/06/2017 5 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Vrhovni Sud open 08/06/2017 5 n/a