Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
Lista përfundimtare (pas shqyrtimit të ankesave të kandidatëve) e të cilët do të vijojn me procedurat e vlerësimit të integritetit personal dhe aftësive profesionale Sudski savet Kosova closed 19/07/2018 Uspešni kandidat
Obaveštavaju se svi navedeni kandidati u priloženom spisku da če pismeni test iz predmeta krivičnom i parničom (gradjasko) Sudski savet Kosova closed 20/06/2018 Uspešni kandidat
Konkurs të brendshëm për gjyqtarë dhoma posaçme e gjykatës supreme Specijalna Komora open 22/06/2018 7 Konkursi
LISTA E KANDIDATËVE TË CILËT NUK E KANË KALUAR TESTIN KUALIFIKUES PËR GJYQTAR, TË MBAJTUR ME DATËN 26 MAJ 2018. Sudski savet Kosova closed 27/05/2018 Uspešni kandidat
LISTA E KANDIDATËVE TË CILË E KANË KALUAR TESTIN KUALIFIKUES PËR GJYQTAR, TË MBAJTUR ME DATËN 26 MAJ 2018. Sudski savet Kosova closed 27/05/2018 Uspešni kandidat
Njoftohen të gjithë kandidatët e cekur në listën e bashkangjitur se kanë plotësuar kushtet themelore për t’iu nënshtruar testit kualifikues për Gjyqtar. Sudski savet Kosova closed 16/05/2018 Uspešni kandidat
KONKURS TE BRENDSHËM PËR GJYQTARË Dhoma Posaçme e Gjykatës Supreme Specijalna Komora open 29/05/2018 7 n/a
INTERNI KONKURS ZA SUDIJE Osnovni sud Mitrovica / Ogranak Vučtrn Ogranak Sud Vucitrn open 26/03/2018 3 Konkursi
INTERNI KONKURS ZA SUDIJE Osnovni sud Mitrovica Osnovni Sud Mitrovica open 26/03/2018 10 Konkursi
INTERNI KONKURS ZA SUDIJE Osnovni sud Đakovica / Ogranak Oraovac Ogranak Sud Orahovac open 26/03/2018 2 Konkursi