• Godina 2018

  • 01/03/2018
   • Odluke SSK-a iz 199 sastanka
  • 15/02/2018
   • Odluke SSK-a iz 198 sastanka
  • 19/01/2018
   • Odluke SSK-a iz 197 sastanka
  • 17/01/2018
   • Vendim KGJK 369/17- Lista e gjyqtareve me mandat të përhershëm të që do ti nënshtrohen vlerësimit të performancës sipas metodës Random