• YEAR 2017

    • Zajednički zaključci Sastanak Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava (ZKOVP)
  • YEAR 2015

  • YEAR 2014

  • YEAR 2013

    • Strategjia Shtetërore për Reduktimin e Lëndëve të Grumbulluara dhe të Pazgjidhura
  • YEAR 2012